ระดับประถม  ระดับมัธยม

การเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโรงเรียนรัฐบาล

ขั้นตอนการรับสมัคร

นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องผ่านการสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Student) ซึ่งเป็นการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยจะจัดสอบปีละครั้ง ในช่วงประมาณเดือนกันยายน -ตุลาคมและเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

และการสอบ Supplementary AEIS หรือ S-AEIS สอบรอบของเดือนกุมภาพันธ์เป็นการเพิ่มรอบสอบเพื่อให้คนที่สอบรอบแรกไม่ผ่านได้สอบแก้ตัวและสำหรับนักเรียนที่สมัครด้วยเช่นกัน

 โดยการสอบ AEIS จะจัดสอบที่สิงคโปร์เท่านั้น และถ้าหากสอบผ่าน ทางกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ก็จะเป็นคนเลือกโรงเรียนให้เราตามคะแนนที่เราสอบได้ ซึ่งเราไม่สามารถเลือกโรงเรียนเองได้ 

ในการสมัครสอบ AEIS จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิชาที่สอบ จะสอบ 2 วิชาคือ  คณิตศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

 •  สูติบัตรของผู้สมัครฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 •  สำเนาหน้า passport ผู้สมัคร มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 ค่าใช้จ่ายในการเรียนประถม-มัธยม ในโรงเรียนร้ฐบาล

 • ระดับชั้นประถม  120.000  บาทต่อปี

 • ระดับชั้นมัธยม  180.000 บาทต่อปี โดยประมาณ

 

วันรับสมัครและวันสอบ กรุณาสอบถาม ที่ 02-7345980

ค่าสมัครสอบประมาณ  S$672

School Students
Students Raising Hands In Classroom

การเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1.  ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร หลักฐานการศึกษา สูติบัตร (ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ถ้ามี) สําเนาหน้าพาสปอร์ต และ เอกสารของผู้ปกครอง (ไม่ต้องใช้ Statement)

 2. โรงเรียนจะทำการนัดสอบ (ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ ถ้ามี)

 3. เมื่อสอบผ่านแล้ว โรงเรียนจะออกหนังสือรับรองการรับเข้าเรียนให้  หากสอบไม่ผ่าน หรือคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดให้เข้าศึกษาต่อ นักเรียนจะต้องเรียนปรับพื้นฐานที่โรงเรียนประมาณ 6 - 12 เดือน หรือแล้วแต่โรงเรียนกำหนด

 4.  การยี่นขอวีซ่านักศึกษา (Student’s Pass) นักเรียนจะได้รับก็ต่อเมื่อไปรายงานตัวผ่านกระบวนการการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนประถม-มัธยม ในประเทศสิงคโปร์

 • โรงเรียนเอกชนในประเทศสิงคโปร์ 300,000-500,000 บาทต่อปี

 • โรงเรียนนานาชาติประมาณ  750,000-950,000 บาทต่อปี