หลักสูตรมหาลัย

สาขาจิตวิทยา 
สาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
สาขาเกี่ยวกับการกีฬา

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้ตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้นไป โดยเรียนหลักสูตรของสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งสิงคโปร์เองและทั่วโลก โดยสถาบันเหล่านี้จะนำเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกเข้ามาเปิดสอน และประมวณผลการเรียนต่างๆโดยมหาลัยโดยตรง เหมือนกันกับที่นักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้นฉบับ 

Sport Exercise
Painting Studio
สาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ การออกแบบ และ การแสดง

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนต่อปริญญาตรีได้ตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ขึ้นไป โดยเรียนหลักสูตรของสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งสิงคโปร์เองและทั่วโลก โดยสถาบันเหล่านี้จะนำเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกเข้ามาเปิดสอน และประมวณผลการเรียนต่างๆโดยมหาลัยโดยตรง เหมือนกันกับที่นักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้นฉบับ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนต่อปริญญาตรีได้ตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้นไป โดยเรียนหลักสูตรของสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งสิงคโปร์เองและทั่วโลก โดยสถาบันเหล่านี้จะนำเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกเข้ามาเปิดสอน และประมวณผลการเรียนต่างๆโดยมหาลัยโดยตรง เหมือนกันกับที่นักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้นฉบับ 

Engineering Class
Happy Store Manager

ด้านบริหารธุรกิจ พาณิชยการ 

โลจิสติกส์  การเงิน และอื่นๆ

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนต่อปริญญาตรีได้ตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้นไป โดยเรียนหลักสูตรของสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งสิงคโปร์เองและทั่วโลก โดยสถาบันเหล่านี้จะนำเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกเข้ามาเปิดสอน และประมวณผลการเรียนต่างๆโดยมหาลัยโดยตรง เหมือนกันกับที่นักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้นฉบับ