เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

 เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนและขอบัตรนักเรียน ในการสมัครเรียน การสมัครสอบต่างๆ รวมถึงการขอทำบัตรนักเรียน(Student Pass) ซึ่งเปรียบเสมือนกับวีซ่านักเรียน          

 • นักเรียนที่เรียนมากกว่า 30วันจะต้องสมัครทำบัตรนักเรียน

 • นักเรียนที่เรียนไม่ถึง 30วัน ไม่ต้องทำบัตรนักเรียน

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 หลักฐานประจำตัวของนักเรียน

 

 • สำเนาหน้าพาสพอร์ต

  • รูปถ่ายสีขนาด 2นิ้วจำนวน 2รูป พื้นขาวเท่านั้น

  • หนังสือรับรองการจบ หรือกำลังศึกษาอยู่ จากโรงเรียน และ ใบเกรด( เป็นภาษาอังกฤษ)

  • ใบสูติบัตร

  • หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือสกุลในใบสูติบัติไม่ตรงกับพาสพอร์ตปัจจุบัน)

  • หลักฐานการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)

  

เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

เอกสารของผู้ปกครอง

 • สำเนาหน้าพาสพอร์ตของบิดา มารดา

 • ทะเบียนสมรส

 • หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี)(ในกรณีที่ชื่อหรือสกุลในใบสูติบัติไม่ตรงกับพาสพอร์ตปัจจุบัน)

  เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 ข้อมูลประกอบอื่่นๆ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานมายืนยัน แต่ต้องใช้กรอกในการสมัคร

 • รายเอียดของชื่อ วันเดือนปี เกิดของพี่น้องของนักเรียนทุกคน

 • อาชีพและรายได้ทั้งของบิดา และมารดา

 • รายละเอียดการเรียนของนักเรียนตั้งแต่ ประถม จนถึงปัจจุบัน โดยระบุ

CONTACT

US

line logo.jpg

VISIT

US

23 Nawamin24, Klongkhum,Buengkhum, Bangkok, Thailand

Monday - Friday: 8.30 - 17.30

Saturday: By appointment

Sunday:  By appointment

 

TELL

US

Copyright 2017 @  Zenith Education Professional Co., Ltd.  All Right Reserved 

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ  ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด