สาขาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาคอมพิวเตอร์

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนต่อปริญญาตรีได้ตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้นไป โดยเรียนหลักสูตรของสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งสิงคโปร์เองและทั่วโลก โดยสถาบันเหล่านี้จะนำเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกเข้ามาเปิดสอน และประมวณผลการเรียนต่างๆโดยมหาลัยโดยตรง เหมือนกันกับที่นักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยต้นฉบับ 

สำหรับนักเรียนที่สนใจ ในหลักสูตรสาขาวิชาเกี่ยวกับ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกเรียนได้ดังนี้

Foundation Programme 

Diploma Programme

Bachelor Programme

Certificate In Engineering Foundation

ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

Diploma in Computer Forensics

Diploma in InfoComm Technology

Diploma in Network Defense & Forensics Countermeasure

Diploma in Electrical Engineering Technology

Diploma in Mechanical Engineering Technology

ระยะเวลาเรียน 8-12 เดือน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือก

Bachelor of Science (Honours) in  

Computer Science

/Coventry University/UK

Bachelor of Science with Honours in Ethical Hacking and Cyber security

/Coventry University/UK

Bachelor of Science (Cyber Security)

/Edith Cowan University/AUS

Bachelor of Engineering with   

Honours in Electrical and Electronic Engineering

/Coventry University/UK

Bachelor of Engineering with 

Honours in Mechanical Engineering

/Coventry University/UK

Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)

/University of Newcastle/AUS

ระยะเวลาเรียน 16 เดือน ยกเว้น University of Newcasle เรียน 36 เดือน

Master of Science (Cyber Security)

Master of Science in Engineering Business Management

ระยะเวลาเรียน 12 เดือน และ 24 เดือน