ระดับประถม  ระดับมัธยม

การเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโรงเรียนรัฐบาล

ขั้นตอนการรับสมัคร

นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องผ่านการสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Student) ซึ่งเป็นการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยจะจัดสอบปีละครั้ง ในช่วงประมาณเดือนกันยายน -ตุลาคมและเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

และการสอบ Supplementary AEIS หรือ S-AEIS สอบรอบของเดือนกุมภาพันธ์เป็นการเพิ่มรอบสอบเพื่อให้คนที่สอบรอบแรกไม่ผ่านได้สอบแก้ตัวและสำหรับนักเรียนที่สมัครด้วยเช่นกัน

 โดยการสอบ AEIS จะจัดสอบที่สิงคโปร์เท่านั้น และถ้าหากสอบผ่าน ทางกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ก็จะเป็นคนเลือกโรงเรียนให้เราตามคะแนนที่เราสอบได้ ซึ่งเราไม่สามารถเลือกโรงเรียนเองได้ 

ในการสมัครสอบ AEIS จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิชาที่สอบ จะสอบ 2 วิชาคือ  คณิตศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ 

ค่าสมัครสอบประมาณ  S$672

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

       สูติบัตรของผู้สมัครฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

       สำเนาหน้า passport ผู้สมัคร มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนประถม-มัธยม ในโรงเรียนร้ฐบาล ระดับชั้นประถม  120.000  บาทต่อปี

ระดับชั้นมัธยม  180.000 บาทต่อปี โดยประมาณ

 

วันรับสมัครและวันสอบ กรุณาสอบถาม ที่ 02-7345980


 

การเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ

วิธีการสมัครเรียน

1 ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร หลักฐานการศึกษา สูติบัตร (ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ถ้ามี)   สําเนาหน้าพาสปอร์ต และ เอกสารของผู้ปกครอง (ไม่ต้องใช้ Statement  )

2 โรงเรียนจะทำการนัดสอบ (ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ ถ้ามี)

3 เมื่อสอบผ่านแล้ว โรงเรียนจะออกหนังสือรับรองการรับเข้าเรียนให้  หากสอบไม่ผ่าน หรือคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดให้เข้าศึกษาต่อ นักเรียนจะต้องเรียนปรับพื้นฐานที่โรงเรียนประมาณ 6 - 12 เดือน หรือแล้วแต่โรงเรียนกำหนด

4. การยี่นขอวีซ่านักศึกษา (Student’s Pass) นักเรียนจะได้รับก็ต่อเมื่อไปรายงานตัวผ่านกระบวนการการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการเรียนประถม-มัธยม ในประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนเอกชนในประเทศสิงคโปร์ 300,000-500,000 บาทต่อปี

โรงเรียนนานาชาติประมาณ  750,000-950,000 บาทต่อปี

*คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญประมาณ 23 บาท

logo_RGB.png
lowland1.jpg
Hillside_World_Academy_Logo.jpg
hillside world academy 4.jpg
sstc logo.jpg
sstc6.jpg
nexlogos.jpg
Nexus_International_School_(Singapore)'s

เรียนประถมที่สิงคโปร์  เพียงปีละ 750,000บาท

ราคารวม ค่าเรียน ค่าที่พัก  อาหาร ซักรีด และเจ้าหน้าที่ดูแล
*ราคาโดยประมาณ ณ.วันที่ทำเว็บไซด์ ให้ยึดถือราคาณ.วันสมัครและเดินทาง